სიღნაღი

სიღნაღი 
siRnaRi - Teona WuniaSvilis foto
 
siRnaRi patara qalaqia aRmosavleT saqarTveloSi, kaxeTis regionSi, 113 km-iT daSorebuli Tbiliss. igi mdebareobs zRvis donidan 790 m simaRleze, SemaRlebul borcvze da gadahyurebs alaznis velsa da kavkasionis qeds. siRnaRis raioni, iseve rogorc mTeli kaxeTi, cnobilia Rvinis warmoebiT da winaqristianuli da Suasaukuneebis xelovnebis mravalricxovani ZeglebiT (RirsSesaniSnavi adgilebi).

siRnaRis raioni samxreTidan da aRmosdavleTidan esazRvreba azerbaijans, xolo CrdiloeTidan, samxreTidan da dasavleTidan sagarejos, gurjaanis, dedofliswyarosa da lagodexis raionebs.

bunebrivi pirobebi
siRnaRis raioni moicavs alaznis velisa da ioris zeganis nawilebs, agreTve gomboris qedis nawils.
siRnaRis raioni ganlagebulia zomierad notio subtripikul zonaSi – zamTari zomierad civia, zafxuli sakmaod cxeli.
haeris temperatura ianvris TvisaTvis meryeobs 0,1-4,2. saSualo temperatura yvelaze cxeli TvisaTvis: 21,5 – 24,3
naleqebi saSualo wliuri raodenoba – 602,1 –949,7mm.
siRnaRis raionis soflebi nukriani, zemo maRaro da zemo bodbe (zRvis donidan 1000 m) odiTganve ganTqmuli iyvnen saukeTeso haviT da samefo saagarako adgilebs warmoadgenden.
 
statistika
qalaq siRnaRis farTobi aris 297,8 ha; sacxovrebel seqtors ukavia 24, 3%, arasacxovrebels ki 44.9%.

mosaxleoba: 2537 moqalaqe (2001 wels mosaxleobis raodenoba iyo 3 400); aqedan qalebi 1255, mamakacebi 882; skolis asakis bavSvebi –70; pensionerebi 612; universitetis studentebi 1000 (ara mxolod siRnaRidan);


administracia
qalaq siRnaRs marTavs adgilobrivi arCeviTi organo _ siRnaRis sakrebulo, romlis Tavmjdomare asrulebs qalaqis meris funqciebs.

ganaTleba
siRnaRSi aris saSualo skola, musikaluri saswavlebeli da teqnikumi.
siRnaRSi aris Tbilisis i. javaxiSvilis sax. saxelmwifo universitetis filiali, romelSic aris oTxi  fakulteti da    13 kaTedra. aq swavlobs 1000 studentze meti. umaRlesi saswavleblis arseboba didi stimulia adgilobrici axalgazrdebisaTvis mSobliur qalaqSi dasarCenad da migraciis uaryofiTi Sedegebis Sesarbileblad.

meurneoba da mrewveloba
mrewvelobis MZiriTadi dargia kvebis mrewveloba – Rvinis warmoeba, mzesumziris zeTis warmoeba, merZeveoba, ualkoholo sasmelebi. amJamad mrewvelobis  ganviTareba sakmaod Senelebulia da ufro individualuri mewarmeobis saxe aqvs.

siRnaRis raionSi mecxoveleobis ZiriTadi dargi mesaqonleobaa, garda amisa,  ganviTarebulia mefrinveleoba, mefutkreoba, meabreSumeoba.

siRnaRis r-Si ganlagebulia sasoflo sameurneo savargulebi – 137-2000 ha; saZovrebi – 85, 3000 ha; sairigacio miwiebi – 20,300 ha.
aq moyavT xorbleuli, mzezsumzira, bostneuli.

iseve rogorc mTels kaxeTSi, aq ganviTarebulia mevenaxeoba. am regionSi yvelaze cnobili Rvinis markebia `tibaani~,  da `xirsa~.

q. siRnaRSi moqmedebda xaliCebis da samkervalo fabrikebi; aseve tipografia. amJamad maTi saqmianoba Sewyvetilia.

siRnaRis ekonomikis mniSvnelovan nawils warmoadgnda turizmi, romelic kvlav iwyebs aRorZinebas.

 
gza
saavtomobilo gzebi: Tbilisi _ sagarejo _ siRnaRi _ lagodexi-azerbaijanis sazRvari; siRnaRi _ gurjaani; siRnaRi – wnori-dedofliswyaro.

sarkinigzo gza gadis qalaq wnorze, romelic q. siRnaridan  8 km-Si mdebareobs
Tbilisidan siRnaRamde  msubuqi manqaniT SeiZleba Casvla 1,5-2 sT-Si.

siRnaRidan q. wnoramde (raionis samrewvelo centri) gatarebulia sabagiro gza, romelic male kvlav amoqmeddeba.

 
transporti
Tbilisidan siRnaRSi SeiZleba Casvla samarSruto mini avtobusebiT, romlebic gadis or saaTSi erTxel Tbilisidan, navTluRis bazris mimdebare teritoriidan, mgzavrobis Rirebuleba – 4 lari
 
komunikaciebi
siRnaRSi aris fosta-telegrafi, romelic uzrunvelyofs Tqvens kavSirs samyarosTan (kostavas q.uCisa da graicis moednis gadakveTaze).
siRnaRis satelefono kodi aris 255.

siRnaRis raionis teritoriaze moqmedebs `magTikomis~ da `jeoselis~ mobiluri satelefono kavSiri.

sanaxaoba da garToba

siRnaRSi SeiZleba daaTvalieroT muzeumebi, daeswroT musikisa da  xalxuri simReris koncertebs, ewvioT gamofenebs eTnografiul muzeumSi, gaisernoT da daisvenoT parkSi an B`bebrebis baRSi~, ewvioT sadevgustacio darbazs `elit-klubSi~;
monawileoba miiRoT kulturuli da bunebrivi Zeglebis daTvalierebaSi siRnaRis SemogarenSi (ix. RirsSesaniSnavi adgilebi; turizmis sainformacio centri).

dResaswaulebi

siRnaRis raionSi yvelaze cnobili adgilobrivi dRsaswaulebia: wm. ninos dResaswauli, romelic aRiniSneba 27 ianvarsa da 1 ivniss.
maisis bolo SabaT-kviras aRiniSneba samusiko festivali `vanooba~, romelic eZRvneba saxelganTqmul qarTvel momRerals vano sarajiSvils.
 
Semodgomaze aRniSnaven Rvinisa da
mosavlis dResaswauls.
 
swyaro: siRnaRi
უკან